Witamy w sklepie certools!

Warunki sprzedaży

W razie dokonywania zakupów w ramach prowadzone działalności gospodarczej obowiązują ogólne warunki sprzedaży towarów przez Certools sp.j. Piotr Czekalski, Krzysztof Hanke z siedzibą w Pabianicach, zwanej dalej Sprzedawcą, o ile co innego nie zostanie w formie pisemnej ustalone między stronami:

  1. Obowiązują zawsze ceny z dnia złożenia zamówienia.

  2. Kupujący ma obowiązek w sposób prawidłowy oznaczyć w zamówieniu nazwę towaru i indeks, zgodnie z nazwami stosowanymi przez Sprzedawcę oraz jego ilość, jakiekolwiek błędy w zamówieniu obciążają Kupującego.

  3. Zamówienia muszą zostać potwierdzone przez Sprzedawcę, brak potwierdzenia przez Sprzedawcę oznacza brak zawarcia umowy sprzedaży.

  4. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

  5. Zapłata za towar następuje przed wysłaniem towaru do Kupującego lub przed odebraniem towaru przez Kupującego , w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia.

  6. W razie braku zapłaty w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia w terminie 60 dni od dnia złożenia zamówienia.

  7. Koszty transportu towaru pod wskazany przez Kupującego adres ponosi Kupujący.

  8. Kupujący ma obowiązek sprawdzić towar w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wszelkie uszkodzenia przesyłki powinny zostać stwierdzone protokołem sporządzonym z udziałem doręczyciela przesyłki, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu wad towaru.

  9. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów oraz zgłoszenia braków ilościowych powinny być wysłane do Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia jednakże nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania towaru.

  10. Koszty transportu wadliwego towaru ponosi tymczasowo Kupujący, w razie uznania wad towaru Sprzedawca zwróci przeciętne , uzasadnione i udokumentowane koszty transportu towaru do jego siedziby w terminie 14 dni od dnia uznania wad towaru.