Witamy w sklepie certools!

Regulamin obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów towarów oferowanych w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.certools.pl utrzymywanym przez Certools sp.j. Cefam sp. z o.o. sp. k., mkHan sp. z o.o. sp. k., wpisaną do KRS pod numerem 0000007952, NIP: 7310004579, REGON: 470550334, z siedzibą w Pabianicach, ul. Wspólna 23 B 95-200 Pabianice, zwany dalej Sprzedawcą.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerami telefonów :

tel kom.: 509 650 748
tel.: +48 42 227 07 57 wew. 27

w godzinach 8.00 – 16.00 w dni robocze, koszt połączenia według stawek operatora

korzystając z adresu poczty elektronicznej e-mail: certools@certools.pl

TOWARY

 1. Przez towary  według niniejszego regulaminu rozumie się rzeczy ruchome przentowane w sklepie internetowym pod adresem www.certools.pl.
 2. Oferowane towary są dobrej jakości, Sprzedawca odpowiada za jakość towarów wobec klientów będącymi konsumentam na zasadzie ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a wobec pozostałych klientów na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
 3. Przed złożeniem zamówienia prosimy o uważne i dokładne przeczytanie niniejszego regulaminu i zaakceptowanie go. 
 4. Zamówienia należy składać za pomocą formularza udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz pozostałe dane. Prosimy o dokładne sprawdzenie danych podanych w zamówieniu, w razie błędnego podania adresu wysyłki lub innych błędów skutkujących problemami z wykonaniem zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub nieprawidłową realizację zamówienia.
 6. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku podania danych niekompletnych lub ewidetnie błędnych. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia go do realizacji.
 7. Wszelkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto, ceny towaru nie obejmują kosztów dostawy, które naliczane są osobne zgodnie z tabelą opłat za dostawę.

ZAMÓWIENIA

 

WARUNKI DOSTAWY

 1. Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem  firmy kurierskiej Fedex (kraj) oraz UPS (kraje UE). Możliwy jest także odbiór osobisty po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu odbioru (do godziny 14). Paczki kurierem wysyłane są codziennie w dni robocze. Opłaty za dostawę kształtują się zgodnie z tabelą opłat za dostawę stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie oferowane towary wysyłamy w ciągu 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Do terminów dostaw nie wlicza się sobót, niedziel i świąt. Jeśli przesyłka nie dotrze do Państwa mimo przyjęcia zamówienia i potwierdzenia, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem – przy odbiorze towaru lub przelewem bankowym – przedpłata.

CZAS DOSTAWY

PŁATNOŚCI

 

Prawo odstąpienia od umowy dla klientów będących konsumentami

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru zawartej pomocą strony internetowej www.certools.pl,  bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Termin ten jest zachowany o ile oświadczenie zostanie wysłane przed jego upływem. Zalecamy wysyłanie oświadczenia o odstąpieniu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i zachowanie potwierdzenia nadania takiego listu. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Oświadczenie konsumenta powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres siedziby Sprzedawcy, może zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 3. W razie wykonania prawa odstąpienia przez konsumenta zwraca on rzecz Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia, ponosząc bespośrednie koszty zwrotu towaru, to jest koszty przesyłki towaru do Sprzedawcy. Zalecamy konsumentom dokonywanie zwrotu towarów za pośrednictwem tych samych podmiotów, za pomocą których zostały dostarczone do konsumenta, ze względu na to, że w razie jeśli konsument wybierze sposób dostarczenia towaru w wyniku zwrotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument zwraca towar w stanie niezmienionym ponad konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Za taki stan zawsze zostania uznana sytuacja, gdy produkt nie nosi znamion używania, jest nieuszkodzony, zostaje odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością (urządzenie, dowód zakupu - faktura lub paragon, itp.).
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w szczególnosci w razie zapłaty za pobraniem zwrot płatności może nastąpić przelewem na konto, o ile konsument wyrazi wyraźnie takie żądanie i poda prawidłowy numer konta..
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzeczy wolne od wad tak fizycznych jak i prawnych.
 2. W przypadku, gdy towary mają wady fizyczne lub prawne Klientom przysługują uprawnienia określone w kodeksie cywilnym.
 3. Wada fizyczna  polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. W przypadku stwierdzenia wad towaru przez konsumenta, konsument w celu skorzystania z przysługujących mu roszczeń, powinien poinformować Sprzedawcę o wadzie towaru, w szczególności opisać na czym polega,  i wskazać, czy chce obniżenia ceny, wymiany towaru na wolny od wad, naprawienia towaru, odstąpić od umowy i otrzymać zwrot płatności. Roszczenia Klientów będących konsumentami zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 2. W razie stwierdzenia wad fizycznych towarów uprzejmie prosimy o odesłanie towaru wraz z fakturą i pismem opisującym na czym polega wada. Koszty odesłania towaru ponosi Sprzedawca z zastrzeżeniem punktu 10.  Towary zalecamy zwracać za pośrednictwem tego podmiotu, za pomocą którego dostarczono towar do Klienta. W przypadku konsumentów zwrot towaru nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże ułatwi jej rozpoznanie.
 3. W przypadku osób dokonujących zakupu towaru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru za pomocą firmy kurierskiej Siódemka lub Poczty Polskiej w sposób opisany w punkcie 3, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady.
 4. W przypadku Klientów dokonujących zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
 5. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 6. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia lub utraty przesyłki w transporcie w przypadku Klienta, który nie jest konsumentem.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z przyczyn obciążających użytkownika, w szczególności w razie użycia niezgodnie z przeznaczeniem, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient, w szczególności koszty zwrotu towaru.

 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

 

 1. Prawem obowiązującym jest zawsze prawo polskie w przypadku Klientów nie będących konsumentami.
 2. W przypadku Klientów nie będących konsumentami wszelkie spory wynikłe z naruszenia niniejszego Regulaminu podlegają właściwemu rzeczowo i miejscowo sądowi według siedziby Sprzedawcy.

 

Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie poprzednie regulaminy dotyczące sklepu znajdującego się pod adresem www.certools.pl. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2015 roku i ma zastosowanie do umów zawieranych po dniu 24.12.2014, do umów zawartych przed dniem 25.12.2014 ma zastosowanie dotychczasowy regulamin.

 

                                                                                                                Załącznik nr 1.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia fizycznego otrzymania towaru przez Państwa lub osobę trzecią (wejścia w posiadanie), która wedle zamówienia miała otrzymać towar.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas to jest Certools sp.j. Cefam sp. z o.o. sp. k., mkHan sp. z o.o. sp. k. w Pabianicach ul. Wspólna 23 B,  95-200 Pabianice o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego pisemnie.
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Państwa, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W szczególności zwrot płatności może nastąpić przelewem, o ile podadzą Państwo prawidłowe dane do przelewu.
 7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Proszę odesłać lub przekazać nam towar na ten sam adres, na który wysłali Państwo oświadczenie o odstąpieniu,  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Towar są Państwo zobowiązani zwrócić w stanie niezmienionym ponad konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Za taki stan zawsze zostanie uznana sytuacja, gdy produkt nie nosi znamion używania, jest nieuszkodzony, zostaje odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością (urządzenie, dowód zakupu - faktura lub paragon, itp.).

 

Załącznik nr 2

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten dotyczy klientów będących konsumentami i należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Do:

Certools sp.j. Cefam sp. z o.o. sp. k., mkHan sp. z o.o. sp. k.

ul. Wspólna 23 B
95-200 Pabianice
tel.: +48 42 215 04 70
tel.: +48 42 227 07 57
fax: +48 42 227 56 55

 

 

Ja/My*............................................................................................................................................1niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................2

 

Data zawarcia umowy …..........................................................

Data odbioru towaru …..............................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)......................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów)...................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

 

 

…...........................                                                    ….......................................................................

/data sporządzenia oświadczenia/                                                     /czytelne podpisy lub podpis/


 

 

Pouczenie:

* - niepotrzebne skreślić

1- proszę wymienić nazwiska i imiona osób, które zawarły umowę na odległość

2- dokładnie opisać towary, nazwą, symbolem oraz podać ich ilość, co ułatwi identyfikacje zamówienia

 

 

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 R.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia i potwierdzenia danych.
 2. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku umieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.

WARUNKI DOSTAWY

Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex (kraj) oraz UPS (kraje UE). Możliwy jest także odbiór osobisty po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu odbioru (do godziny 14). Paczki wysyłane są codziennie w dni robocze.

CZAS DOSTAWY

 1. Wszystkie oferowane towary wysyłamy w ciągu 7 dni roboczych. Do terminów dostaw nie wlicza się sobót, niedziel i świąt.
 2. Jeśli przesyłka nie dotrze do Państwa mimo przyjęcia zamówienia i potwierdzenia, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

ZWROTY

W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość ( zgodnie z art. 7 Ustawy z dnie 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (...), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, jeśli produkt zostanie zwrócony w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za stan niezmieniony uznaje się w szczególności sytuację, gdy produkt nie nosi znamion używania, jest nieuszkodzony, zostaje odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością (urządzenie, dowód zakupu - faktura lub paragon, itp.).

W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, w ramach uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową w przypadku konsumentów i w ramach rękojmi z tytułu wad rzeczy w przypadku Klientów dokonujących zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W takim przypadku prosimy o odesłanie towaru wraz z fakturą i pismem opisującym na czym polega niezgodność towaru z umową lub wada. Koszt zwrotu (transportu ) przesyłki ponosi Klient, o ile koszt ten nie wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Certools według obowiązujących przepisów prawa. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu. Towary zalecamy zwracać za pomocą firmy kurierskiej Siódemka lub Poczty Polskiej. W przypadku osób dokonujących zakupu towaru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie towaru za pomocą firmy kurierskiej Siódemka lub Poczty Polskiej w sposób opisany wyżej, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady.

W przypadku zwrotu towaru przez konsumentów z powodu niezgodności towaru z umową, do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie zawierające żądanie wymiany towaru albo jego naprawy , swoje dane personalne. Roszczenia Klientów będących konsumentami zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.

W przypadku Klientów dokonujących zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia lub utraty przesyłki w transporcie w przypadku Klienta, który zamawia towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z przyczyn obciążających użytkownika, w szczególności w razie użycia niezgodnie z przeznaczeniem, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

W przypadku Klientów zamawiających towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wszelkie spory wynikłe z naruszenia niniejszego Regulaminu podlegają właściwemu rzeczowo i miejscowo sądowi według siedziby Certools.

 

Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie poprzednie regulaminy dotyczące sklepu, w przypadku konsumentów, jeżeli postanowienia powyższego regulaminu są korzystniejsze od poprzednio obowiązujących mają zastosowanie obecne postanowienia, niezależnie od daty dokonania zakupu przez konsumenta.